Правила користування бібліотекою

Правила користування
Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих м. Києва

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Правила користування Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих м. Києва»  розроблені у відповідності  до Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про захист персональних даних», «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 №319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06. 2001 за № 538/5729 та у відповідності з «Положенням про Публічну бібліотеку імені Лесі Українки для дорослих міста Києва», затвердженим розпорядженням КМДА.

1.2. Бібліотека є інформаційним, культурним, освітнім закладом, центральною книгозбірнею міста Києва, має упорядкований універсальний фонд інформаційних ресурсів і надає його у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

1.3. Діяльність Бібліотеки базується на принципах демократії, гуманізму, загальнодоступності, пріоритету  загальнолюдських цінностей, вільного розвитку особистості, реалізації прав громадян на вільний  доступ до інформації.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, націо­нальності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, орга­нізації мають право на бібліотечне обслуговування на території Украї­ни, що може бути у формі: через абонемент (у тому числі міжбібліотечний), обслуговування в читальних залах, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліо­течне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

– безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз да­них);

– безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та ви­борі джерел інформації;

– безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки.

– одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абоне­мент (далі – МБА);

– одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись канала­ми зв’язку;

– користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній ос­нові;

– брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін кори­стування новими надходженнями, документами підвищеного читаць­кого попиту, періодикою може бути зменшено до 10 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежу­ється. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліо­теки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому доку­менті.

Термін користування документами на прохання користувача може бути подовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видан­ня, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читаль­ному залі.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних докумен­тів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін. Поштові витрати на пересилку документів сплачують користувачі.

2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальни­ми залами або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.7.  Правил.

2.9. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, що встановлюються бібліотекою.

Крім основних, бібліотека надає додаткові платні послуги. Їх перелік затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності».

3.  ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Користувач при записі до бібліотеки зобов’язаний  ознайомитись з «Правилами користування Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих  м. Києва»,  підтвердити зобов’язання їх виконувати підписом в реєстраційній картці (заяві) та надати персональні дані про себе для заповнення реєстраційної картки, читацького форму­ляра, або іншого облікового документа.

3.2. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користу­вач повинен повідомити про це  бібліотеку у місячний термін.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під на­глядом яких перебувають діти.

3.3. Відвідуючи бібліотеку, кожен користувач зобов’язаний здати в гардероб верхній одяг, портфель, сумку, друковані видання, що не належать бібліотеці. Гроші та цінні речі на зберігання не приймаються.

3.4.  У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відпові­дає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.

3.5. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач по­винен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має пе­ревірити їх кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.6.  Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в чита­цькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.7. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний кни­гообмін, за домовленістю з бібліотекою – фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначає­ться бібліотекою.

3.8.  За втрату або псування документа з фонду бібліотеки непов­нолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчаль­ний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.9. Документи,  одержані  з  фондів бібліотеки,  користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування  документами  сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелек­туальної власності згідно з чинним законодавством.

3.11. Користувачі мають бути з працівниками взаємно ввічливими,  дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускають­ся. Палити в приміщенні бібліотеки  категорично заборонено.

Користувачі зобов’язані виконувати Правила користування бібліотекою, бережливо ставитись до її фондів та майна, своєчасно повертати документи, отримані в тимчасове користування, чемно ставитись до працівників та інших відвідувачів бібліотеки.

В разі навмисного пошкодження або викрадення видань із бібліотечного фонду, користувач несе кримінальну відповідальність за вчинений злочин згідно чинного законодавства України і позбавляється права користування послугами бібліотеки.

Про таке порушення бібліотека повідомляє адміністрацію за місцем роботи або навчання користувача, а також в інші бібліотеки міста.

4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ  В НАДАННІ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ

Бібліотека зобов’язана:

4.1. Здійснювати наукове формування фонду інформаційних ресурсів у відповідності зі статусом бібліотеки з врахуванням інтересів та запитів користувачів.

4.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, в тому числі і додаткових платних.

4.3.Створювати умови для використання фондів з метою оперативного задоволення запитів користувачів: на абонементі, в читальному залі, спеціалізованих відділах літератури: з питань мистецтва, краєзнавства, літератури іноземними мовами, Інтернет – центрі; надавати допомогу в підборі потрібних документів.

4.4. Дотримуватись правил Кодексу етики бібліотекаря в роботі з користувачами.

4.5.Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні послугами бібліотеки, сприяти підвищенню культури читання.

4.6.Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами.

4.7.Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

4.8.Враховувати запити користувачів при формуванні фондів інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

4.9. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.10. Створювати бібліотечні ради.

4.11. Звітувати перед користувачами бібліотеки.

Правила користування
Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих м. Києва
затверджені  наказом №  43  від   16 квітня  2013 р.

                          Rules of Lesya Ukrainka Kyiv Public Library                          

  1. Basic regulations

1.1 “Rules of Lesya Ukrainka Kyiv Public Library” were developed in accordance with Laws of Ukraine “The Libraries and Librarianship Act”, “On Culture”, “The Law on Personal Data Protection”, “Rules of the use of libraries in Ukraine”, as amended and supplemented by the Decree of the Ministry of Culture and Arts of 25.5.2001 N319 and registered in the Ministry of Justice on 22.6.2001 by N 538/5729 and in accordance with “Regulation on Lesya Ukrainka Kyiv Public Library”, adopted by the Order of the Kyiv City State Administration.

1.2 The Library is informational, cultural and educational institution. It is central vault of books in Kyiv with structured universal fund of information resources that it gives for temporary use by natural and legal persons.

1.3 The activity of the Library is based on the principles of democracy, humanism, public availability, and the priority of universal human values, free development of the personality, implementation of the rights of citizens to open access to information.

  1. Users` rights

2.1 Every Ukrainian citizen regardless of gender, age, nationality, education, social origin, political or religious beliefs, place of residence, and also establishments, institutions and organizations have the right to library services on the territory of Ukraine that could be in the form of subscription, including inter-library subscription, services in the reading rooms, remote servicing by means of telecommunications, library points, traveling libraries.

2.2 Foreigners and persons without citizenship that reside legally in Ukraine enjoy the same rights to library services as Ukrainian citizens.

2.3 Library users have the right to:

–  free access to information about content of library funds through reference and research apparatus (except commercial databases);

– obtain free counseling in finding and choice of information sources;

 – receive free documents from library funds for temporary use;

– receive documents or their copies through inter-library subscription;

– receive information from other libraries by means of communication channels;

– use other types of services including those that are on a fee basis;

– participate in the work of library boards.

2.4 Users have the right to get no more than 5 documents for up to 30 days for processing outside the library. Usage period of new entries, documents with high demand of readers, periodicals, may be reduced to 10 days. The number of library documents which are issued in the reading room is unlimited. Library by itself defines types and kinds of documents issued only in the reading room.

2.5 Users have the right to remove documents outside the library if the documents are recorded in data card or in other records.

Usage period of documents may be extended upon a user request if there is no demand for these documents from other users.

2.6 Rare and valuable documents, reference works and publications received through inter-library subscription are issued for use only in reading room.

2.7 In case of necessary documents` absence in the library funds user has the right to get these documents (or their copies) from other libraries through inter-library subscription or intra-system book exchange. The postage for transmission of documents is paid by the users.

2.8 The persons living temporarily in library service area have the right to use only its reading rooms or receive documents to the house in order mentioned in paragraph 2.7 of the Rules.

2.9 Some categories of users have the right to benefits established by the library.

Besides basic services, library provides value-added services. Their list was approved by Cabinet of Ministers Resolution dated December 12, 2011 N 1271 “On confirmation of the paid services which may be furnished by cultural establishments, based on the state form of ownership or communal form”.

 

  1. Obligations of users

3.1 User has to learn “Rules of Lesya Ukrainka Kyiv Public Library” when registering in the library, then validate their implementation by putting his signature on application form and provide personal information for filling in application form, data card or other records.

3.2 In case of changing place of residence, user has to inform library about it within one month.

Children and teenagers under the age of 16 register on the basis of the document brought by their parents or by a person who supervises them.

3.3 While visiting users have to pass outer clothing, bags and printed publications, which are not owned by the library, in the wardrobe. Money and valuables are not accepted for safekeeping.

3.4 In case of losing library card user has to inform library about it and reimburse the cost of its production and then get the duplicate of the library card.

3.5 While taking the documents from the library fund reader has to use them carefully. User has to check the number of documents and scuffing. In case of finding some defects user has to inform librarian about it and then librarian must make the necessary mark on the documents. In other case reader is responsible for defects in the documents.

3.6 Every document issued by subscription department is fixed in reader’s data card and corroborated by the user`s signature.

3.7 If the document received from the library fund or issued by inter-library subscription, intra-system book exchange, by the agreement with library, was damaged or lost, user has to replace it with the similar document or with the document accepted as equal or compensate its market value. Extent of the compensation is defined by the library.

3.8 In case the document from the library fund was lost or damaged by juvenile, his parents or educational institutions are responsible for it.

3.9 The documents issued from library funds have to be returned in a fixed period. In case of missing deadlines user has to pay the penalty for each day of delay. The amount of the fine is determined by the library.

3.10 Users are responsible for unauthorized use of data bases created by the library. Also users are accountable for use of other objects of intellectual property according to current legislation.

3.11 Users must behave tactfully with staff and observe silence in the library. Users with lack of hygiene or being intoxicated by any illegal drug or alcohol are prohibited from entering the library. Smoking in library is strictly forbidden.

Users are obligated to comply with the Rules of the library, care for the received funds from the Library materials and property, behave tactfully with staff and other library users, materials received in time must be return on time in good condition.

In case of causing damage to the library fund and property, there is a financial, administrative and criminal liability in accordance with the law, user is denied in the right to use the library.

Library informs administration at the workplace or at the place of study and also other libraries about such violation.

The Library Responsibilities in provision of services to users

  1. Library is bound, in the prescribed manner:

4.1 Systematically replenish scientific fund with information resources according to the status of the library and taking into account interests and wishes of the users.

4.2 Inform users on all types of services, including value-added services.

4.3 Create conditions for using funds in order to responding rapidly to users` requests. It concerns subscription department, the reading room, specialized departments of literature (arts literature, local history literature, literature at foreign languages, the Internet Center).

4.4 Adhere to regulations of the Code of librarians` ethics in work with users.

4.5 Form the need for information, use of library services, increase reading culture.

4.6 Fulfill the need in creation of readers` associations in the library, interests clubs.

4.7 Remind users about the need to return materials in time.

4.8 Take into account interests and wishes of the users while replenishing fund with information resources, organization of public events.

4.9 Use library users` data and their interests only in science goal with their agreement according to Law of Ukraine “On Personal data Protection”.

4.10 Create library boards.

4.11 Report to library users.

 

Rules of Lesya Ukrainka Kyiv Public Library
adopted by decree dated April, 13, 2013 N 43