Місія та завдання

Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва (далі- Бібліотека) є комунальним, неприбутковим закладом культури та підпорядковується Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент культури).

Загальне методичне керівництво Бібліотекою та координацію її роботи здійснює Міністерство культури України як центральний орган державної виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва створена відповідно до наказу Головного управління культури виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 14 грудня 1979 року №251.

Є головною публічною (загальнодоступною) бібліотекою Києва, науково- методичним і координаційним центром для мережі публічних бібліотек міста, базою Департаменту культури з питань розвитку бібліотечної справи в місті Києві.

Бібліотека є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у національній валюті в казначейській службі та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку з назвою та ідентифікаційним кодом Бібліотеки, штампи, бланки тощо.

Бібліотека здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Цивільного кодексу України, законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», нормативних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, норм податкового законодавства України, що регулюють діяльність неприбуткових установ, інших чинних нормативних актів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Департаменту культури та Положення про бібліотеку.

Діяльність Бібліотеки базується на принципах демократії, гуманізму, пріоритету загальнолюдських цінностей, вільного розвитку особистості, реалізації прав громадян на вільний доступ до інформації.

Повна назва Бібліотеки: Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва.

Скорочена назва Бібліотеки: ПБ ім. Лесі Українки м. Києва.

Місцезнаходження Бібліотеки: вул. Тургенєвська, 83-85, м. Київ, 04053.

Основним завданням Бібліотеки є створення умов для реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, вільний доступ до інформації, задоволення і формування бібліотечних, бібліографічних, інформаційних, культурно-освітніх і духовних потреб користувачів, залучення громадськості до цінностей національної та світової культури, науки і освіти.

Напрями діяльності Бібліотеки:

Науково-обгрунтоване формування фондів інформаційних ресурсів публічних бібліотек міста у відповідності до інформаційних потреб та запитів користувачів.

Надання вільного доступу до наявних інформаційних ресурсів на паперових, машиночитаних та інших носіях, ресурсів інших бібліотек, в т.ч. через систему МБА, інших інформаційних структур та Інтернет-ресурсів.

Організація взаємовикористання бібліотечних ресурсів, надання методичної допомоги бібліотекам різних видів, забезпечення їх взаємодії, участь у розробці та реалізації (в межах своєї компетенції) програм розвитку бібліотечної справи міста, створенні інформаційних мереж на основі єдиних стандартів обробки документів і обміну даних.

Облік, наукова бібліотечна систематизація та централізована каталогізація документів, що надходять до фондів публічних бібліотек для дорослих м. Києва: розкриття їх змісту за допомогою інформаційно-пошукової електронної системи, формування інформаційних баз і банків даних та організація доступу до них.

Участь у Національному проекті створення Національної електронної бібліотеки.

Формування інформаційної культури користувачів, навиків пошуку інформації та раціонального використання інформаційних ресурсів.

Вирішення на єдиній методологічній та методичній основі принципових питань бібліотечно-бібліографічної та інформаційної діяльності публічних бібліотек міста.

Розвиток Бібліотеки як інформаційного і культурно-просвітницького центру міської громади.

Створення єдиного для публічних бібліотек міста обмінного фонду, забезпечення організації між бібліотеками системи Міністерства культури України та інших відомств на території міста обміну і перерозподілу документів; систематичну роботу по відбору та передачі мало використовуваних видань на депозитарне зберігання до бібліотек-депозитаріїв.

Збереження бібліотечних фондів шляхом раціональної їх організації, обліку, контролю за використанням, проведення палітурних та реставраційних робіт, дотримання санітарно-гігієнічних заходів.

Розробка та впровадження нових інформаційних технологій в практику роботи публічних бібліотек міста, комп’ютеризація бібліотечних процесів.

Науково-методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек міста, що базується на результатах досліджень та аналізу стану бібліотечного обслуговування, виданні методичних посібників, рекомендацій, оглядів діяльності, публікацій у пресі, організації заходів з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників (науково-практичні конференції, семінари практикуми, школи передового досвіду), виявлення, вивчення, узагальнення і впровадження досвіду та інновацій у бібліотечну практику.

Розвиток проектної діяльності, дозвіллєвих форм роботи, організація заходів з популяризації читання (презентацій, читацьких конференцій, виставок тощо).

Надання платних (сервісних) послуг відповідно до чинного законодавства.

Взаємодія з підприємствами, установами та організаціями, які мають бази даних та діяльність яких пов’язана зі створенням, збиранням, обробкою, накопиченням та збереженням інформації в рамках державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, а також на основі укладених угод для забезпечення раціонального використання бібліотечних ресурсів як складової частини інформаційних ресурсів міста.